Juristiryhmä vastaa

Kysymys:

Olemme saaneet kuluttajariitalautakunnalta vastauspyynnön. Miten meidän tulisi toimia?

Vastaus:

Iiris Keino ja Henna Aukia, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on ratkaista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja puolueettomasti ja maksuttomasti. Lautakunnan tarkoituksena on siten olla tuomioistuinta kevyempi ja edullisempi riidanratkaisumenetelmä tilanteisiin, joissa kuluttajien käyttöön tarkoitetun tavaran tai palvelun ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja.

Kun kuluttajariitalautakunta lähettää yrityksellenne vastauspyynnön, kuluttaja on saattanut asian vireille lautakunnassa. Tällöin kuluttajariitalautakunta antaa teille mahdollisuuden esittää oman näkökantanne kuluttajan lautakunnalle tekemään valitukseen sekä toimittaa yrityksenne näkökantaa puoltavat todisteet.

Yrityksenne tulee vastata vastauspyyntöön annetun määräajan kuluessa. Mikäli ette ehdi toimittamaan vastaustanne annetun ajan kuluessa, voitte pyytää kuluttajariitalautakunnalta määräaikaan pidennystä. Pidennys tulee pyytää ja saada alkuperäisen määräajan kuluessa.

Yrityksenne vastaus kannattaa laatia huolellisesti. Vastauksessa tulee ottaa kantaa jokaiseen kuluttajan esittämään vaatimukseen ja väitteeseen sekä esittää jokaisen kantanne tueksi todisteita. Huolimattomasti laadittu tai muutoin puutteellinen vastaus koituu todennäköisesti yrityksenne haitaksi. Jos yrityksenne nimittäin jättää ottamatta kantaa johonkin kuluttajan esittämään vaatimukseen, katsotaan kuluttajan esittämä vaatimus lähtökohtaisesti riidattomaksi ja se voidaan hyväksyä.

Kuluttajan vaatimus voidaan myös hyväksyä, mikäli yrityksenne esittämät todisteet eivät riittävän selvästi osoita kantaanne todeksi. Tämä johtuu erityisesti siitä, että kuluttajariitalautakunta saa lähtökohtaisesti huomioida vain ne todisteet, jotka valituksen tehnyt kuluttaja ja yrityksenne ovat sille toimittaneet. Vastaukseenne tulee siten huolellisesti liittää kaikki ne todisteet, jotka ovat mielestänne tarpeen, jotta kuluttajariitalautakunta voi perustellusti uskoa ja puoltaa yrityksenne esittämiä näkökantoja.

Mikäli vastauksenne lähettämisen jälkeen yrityksenne havaitsee, että se on unohtanut vastata johonkin vaatimukseen tai väitteeseen taikka liittää vastaukseen tarvittava todiste, voi unohtuneen tiedon lähettää lautakunnalle myös jälkikäteen. Lähtökohtaisesti lautakunta huomioi tällaisen lisäaineiston, kunhan se on toimitettu sille ennen ratkaisusuosituksen tekemistä.

Lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, eikä yrityksillä siten ole velvollisuutta noudattaa niitä. Ratkaisun noudattamatta jättäminen kuitenkin johtaa siihen, että yrityksenne merkitään lautakunnan ylläpitämälle mustalle listalle, joka julkaistaan osoitteessa www.kuluttaja.fi/musta-lista/

Lautakunnan ratkaisuista ei voi valittaa tuomioistuimeen. Toisaalta ratkaisut eivät rajoita osapuolten oikeutta saattaa asia myös tuomioistuimen ratkaistavaksi lautakuntakäsittelystä erillään.

Lautakunnan käsittelyajat vaihtelevat merkittävästi. Kuluttajariitalautakunnan on pääsääntöisesti annettava ratkaisusuosituksensa asiassa 90 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut kaiken asian ratkaisemiseksi tarpeellisen aineiston. Lautakunnan kokonaiskäsittelyajat ovat kuitenkin viimevuosina olleet noin 18 kuukautta.