Juristiryhmä vastaa

Kysymys:

Voiko meemejä ja giffejä (esim. giphy.com -palvelun sisältöjä) hyödyntää markkinoinnissa?

Vastaus:

Sarita Schröder ja Celia Fagerström, Asianajotoimisto Krogerus Oy

Meemien tai giffien käyttö markkinoinnissa edellyttää, että siitä sovitaan kaikkien relevanttien oikeudenhaltijoiden kanssa ja että se tehdään meemi- tai giffi-pankin käyttöehtoja noudattaen.

Tekijänoikeus on lain mukaan sillä, joka on luonut teoksen. Teoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen, jotta se ylittää teoskynnyksen ja näin ollen saa tekijänoikeussuojaa. Teoksen tekijällä on tietyin rajoituksin yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin joko muuttamattomana tai muutettuna. Lisäksi teoksen tekijä voi lähtökohtaisesti vaatia, että hänet on mainittava hyvän tavan mukaisesti teosta hyödynnettäessä.

Meemit ja giffit perustuvat usein tiettyyn alkuperäisteokseen, kuten elokuvaan, videoon, sarjaan, valokuvaan tai muuhun kuvaan, josta on poimittu tietty kohtaus tai kuvakaappaus. Tekijänoikeus ei pelkästään suojaa teosta kokonaisuudessaan, vaan myös sen osa voi kuulua suojan piiriin. Alkuperäisteoksen tekijän yksinoikeudet voivat siten kohdistua myös tähän yksittäiseen, meemin tai giffin pohjana olevaan teoksen osaan.

Tekijänoikeus voi lisäksi antaa erillistä suojaa niihin alkuperäisteokseen lisättyihin elementteihin, joiden tuloksena meemi tai giffi on syntynyt sekä meemille tai giffille kokonaisuudessaan. Tämä kuitenkin edellyttää lähtökohtaisesti, että elementit erikseen tarkasteltuina ylittävät teoskynnyksen yllä kuvaillulla tavalla. Tällaisen yhteenliitetyn teoksen suoja ei rajoita alkuperäisteoksen tekijän yksinoikeuksia, ja meemin tai giffin käyttö markkinoinnissa edellyttää siksi pääsääntöisesti sekä alkuperäisteoksen tekijän että meemin tai giffin tekijän suostumusta.

Tekijänoikeuksien haltijoiden lisäksi suostumus voi olla tarpeen hankkia meemissä tai giffissä mahdollisesti esiintyvältä tunnistettavalta henkilöltä. Oikeuskäytännössä on nimittäin katsottu, että muun muassa henkilön kuvan hyödyntäminen markkinoinnissa ilman hänen suostumustaan on kiellettyä.

Lisäksi meemien tai giffien käyttöä markkinoinnissa on tarkasteltava sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Giphy.com -palvelun kaltaisten meemi- ja giffi-pankkien käyttöehdot rajoittavat myös itsessään sivustojen sisältöjen käyttötilanteita. Esimerkiksi giphy.com -palvelun käyttöehdoissa kielletään muun muassa sisällön taloudellinen hyödyntäminen ja muuttaminen luvatta. Sivustojen ehdoissa kielletään myös käyttö tavalla, joka loukkaa kolmansien oikeuksia. Tässä yhteydessä ehdoissa viitataan nimenomaisesti myös immateriaalioikeuksiin ja tekijänoikeuslainsäädäntöön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinointitarkoituksessa käytetyt tai jaetut meemit ja giffit pitävät sisällään riskin monenlaisten velvoitteiden rikkomisesta, ellei käytöstä ole sovittu etukäteen. On siten suositeltavaa, että meemin tai giffin hyödyntämisen ehdoista sovitaan nimenomaisesti kaikkien relevanttien oikeudenhaltijoiden kanssa, jotta tahattomilta loukkaustilanteilta vältyttäisiin. Lisäksi tulisi varmistaa, että meemi- tai giffi-pankin käyttöehdot sallivat tällaisen hyödyntämisen.